טפסים להורדה

בקשות לתמיכה
# שם הטופס
1 אישור רו'ח הכנסות מכרטיסים ומנויים למשחקי האגודה (להדפסה)
2 אישור רו'ח לחמשת מקבלי שכר ודוח הוצאות הנהלה וכלליות (להדפסה)
3 אישור רוח עמידת האגודה בתקרת שכר מנכל (להדפסה)
4 אישור שימוש בכספי תמיכה עיריית חולון (להדפסה)
5 בקשת מסמכים לאגודות ספורט 2024 (להדפסה)
6 דוח הוצאות הנהלה וכלליות (להדפסה)
7 דוח מיוחד צדדים קשורים לשנת 2024 (להדפסה)
8 דוח שכר מנכל (להדפסה)
9 הסכמה בלתי חוזרת לבדיקת חשבונות הבנק (להדפסה)
10 העסקת קרובי משפחה של הועד המנהל וועדת ביקורת (להדפסה)
11 הצהרת הנהלה בדבר תנאי העסקת עובדים וניכויים משכר בשנת 2022 (להדפסה)
12 התחייבות בגין תמיכה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב (להדפסה)
13 טופס בקשה לתמיכות (להדפסה)
14 נוסח הצהרה המצורף לבקשת התמיכה (להדפסה)
15 פרוט צדדים קשורים (להדפסה)
16 רשימת 5 מקבלי השכר (להדפסה)
17 תצהיר שחקני מחלקת נוער (להדפסה)
18 רשימת שחקנים עונה 2023-24 (להדפסה)
19 דוח מיוחד רואי חשבון לעניין שכר מאמנים מרכז מצוינות (להדפסה)
תעריפי דמי שימוש
# שם הטופס
1 תעריפי דמי שימוש – אגודות ספורט (להדפסה)
תמיכות עירוניות לאגודות הספורט
# שם הטופס
1 תבחינים לתמיכה בספורט לחלוקה בשנת תקציב 2024 (להדפסה)